Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De vermelde bepalingen zijn van toepassing indien Permeduc aan Afnemer diensten verleent ter zake van opleidingen, incompany cursussen en/of trainingen, examens, lezingen, studiedagen, masterclasses, congressen of symposia. 

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer:

Een natuurlijk persoon die aan een opleiding deelneemt;

Opleiding:

Alle door of vanwege of onder licentie van Permeduc verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s (of een onder artikel 1 genoemde mondelinge educatievorm) van een of meerdere dagdelen. Een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen.

Derden:

Organisaties en/of verenigingen die Permeduc een opdracht verstrekken voor het ontwikkelen en/of organiseren van een Opleiding.

Artikel 3. Inschrijving en totstandkoming overeenkomst

3.1 Inschrijving vindt plaats door het doorgeven van bedrijfs- en persoonsgegevens voor een geselecteerde open cursus, hetzij telefonisch, via de fax, via de post, via e-mail of via internet. Ontvangst van deze gegevens doet de overeenkomst totstandkomen. Opleidingen of opdrachten van derden worden overeengekomen door een schriftelijke bevestiging van Permeduc die geaccepteerd wordt door Derde.

3.2 Permeduc behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3. Permeduc behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Permeduc zal Deelnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 4. Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Permeduc gehanteerde prijzen en tarieven exclusief b.t.w. en inclusief administratiekosten. 

4.2 Het door Deelnemer en Derden aan Permeduc verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van Permeduc te zijn bijgeschreven. 

Artikel 5. Annulering, verhindering, niet deelnemen

5.1 Annulering van een Opleiding is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Deelnemer aan Permeduc in geval van annulering tot drie weken voor aanvang van een Opleiding € 75,- excl. btw verschuldigd voor afhandeling en administratiekosten. Bij annulering binnen drie weken voor de aanvang van de Opleiding is Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien Deelnemer zich niet voor de gehele Opleiding maar voor een afzonderlijk gedeelte van de Opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een Opleiding, aanvang van het desbetreffende gedeelte van de Opleiding te worden verstaan.

5.3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door een Deelnemer is Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan Permeduc verschuldigd.

5.4. In geval een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Deelnemer bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen, mits dit vooraf aan Permeduc is gemeld.

5.5. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal Permeduc het eventueel tijdens deze bijeenkomst uitgereikte lesmateriaal aan de Deelnemer toesturen. 

5.6. In geval Opdrachtgever na tekenen van de overeenkomst de opdracht terugtrekt, zullen alle door Permeduc gemaakte uren, inclusief voorbereidingstijd, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 6. Programma en inhoud Opleiding

6.1. Het programma van een Opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van Permeduc dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. Permeduc behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Permeduc zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

6.2. Permeduc behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomst te wijzigen. Permeduc zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

6.3. Permeduc spant zich in gekwalificeerde docenten de Opleiding te laten verzorgen.

6.4. Permeduc behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten in uitzonderlijke gevallen te vervangen.

Artikel 7. Non-Concurrentie

Het is Deelnemer of Derden niet toegestaan op basis van de door Permeduc verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke Opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Permeduc.

 

Permeduc heeft BTW nummer NL 1705.66.675.B01 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08141399.